Начало

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2007 – 2013

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ БЪЛГАРИ“

BG051PO001-1.2.03 Насърчаване стартирането на проекти за развитие на самостоятелна стопанска дейност“